หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

          คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้วิชาศึกษาทั่วไปเป็นองค์ประกอบ หนึ่งของหลักสูตรอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี เพราะปรัชญาของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่าง ดี วิชาศึกษาทั่วไปเป็นวิชาที่ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นบัณฑิตเพราะเป็น ส่วนที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในภาพรวม

          รายวิชาศึกษาทั่วไปในประเทศไทยมีพัฒนาการที่ยาวนานย้อนไปเกือบ 30 ปีที่แล้ว รายวิชาศึกษาทั่วไปแต่ก่อนเรียกว่าวิชาพื้นฐาน เพราะมีการกำหนดให้ผู้เรียนศึกษาวิชาประเภทพื้นฐานก่อนที่จะไปศึกษาวิชา เฉพาะหรือวิชาชีพเพื่อเตรียมศึกษาวิชาเฉพาะที่เจาะลึก ต่อมานักการศึกษาไทยหลายท่านเสนอแนวคิดว่ารายวิชาศึกษาทั่วไปไม่น่าจะเป็น รายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะเพราะมีเป้าหมาย ซึ่งต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนและเป็นวิชาที่จบสิ้นภายในวิชานั้น ๆ

ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของสังคมกับค่านิยม ประวัติศาสตร์และความเจริญเติบโตของท้องถิ่น อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่ปรากฏในสังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง